Register +84-979-406-301

Vietnam Visa application form

ĐƠN XIN NHẬP XUẤT CẢNH VIỆT NAM
(Dùng cho người nước ngoài)
APPLICATION FOR ENTRY AND EXIT VISA
(For foreigners)


 
 1- Họ tên (chữ in hoa): ………….......................
Name and surname (in block letters)

2- Ngày sinh: ……………….3- Giới tính: ……
Date of birth                               Sex

4- Nơi sinh: …………………………………….
Place of birth

5- Quốc tịch gốc: ………………………………
Nationality at birth

Quốc tịch hiện tại: ……………………………..
Present nationality

6- Hộ chiếu số: ………..……Loại: …...……….
Passport No               Kind of passport

- Ngày cấp: ………..Giá trị đến: ….……….…..
Date of issue             Valid up to
- Cơ quan cấp: …………………………………
Issued by

7- Nghề nghiệp: ………………………………..
Profession

Nơi làm việc: ……………………………..……
Place of employment

8- Địa chỉ cư trú hiện nay: ……………………..
Present address

9- Trẻ em cùng đi (họ tên, ngày sinh, quan hệ):
Children accompanying (full name, date of birth, relation)

  Photo

4 x 6 cm


10- Mục đích nhập xuất cảnh: ………………….….
Purpose of entry and exit

Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức hoặc họ tên, quan hệ, địa chỉ của thân nhân - nơi làm việc hoặc thăm:
Name, address of your relatives to contact or visit


11- Thời gian dự kiến NXC Việt Nam:
Từ ngày: ……………….đến ngày: ……….………
Proposed duration to entry and exit Vietnam
From                                  to

12- Cửa khẩu XNC Việt Nam: …………………….
Port of arrival and departure

13- Tôi cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật
I swear the above declarations are true for which
I shall take responsibility
                    
              Làm tại ………..…ngày ……………..
              Done at                   on

Ký tên
Signature


Download Vietnam Visa application form file (.docx)
Follow us on: